Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

M.Đ (theo VOV) |

Sáng 30.9, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc trọng thể. Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và một số vấn đề quan trọng khác về công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XI với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quan tâm. Tổng Bí thư nêu 5 nhóm vấn đề có tính gợi mở về những nội dung mà hội nghị sẽ xem xét, thảo luận và quyết định.

Cụ thể: về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hội nghị xem xét báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về phát triển kinh tế xã hội; đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế - xã hội nước ta, trọng tâm là việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Từ đó đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm 2014 và 2 năm 2014-2015 nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ yêu cầu đặt ra là phải tạo sự thống nhất cao, ban hành được một Nghị quyết Trung ương xứng tầm để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực luôn được coi là quốc sách hàng đầu này. Trung ương cần thảo luận, bàn bạc thật kỹ, đánh giá thẳng thắng, đúng thực trạng tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của những thành tựu, kết quả đạt được cũng như những yếu kém, hạn chế cần chấn chỉnh. Đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tiếp tục dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào từng chương, điều và toàn văn Dự thảo. Đồng thời cho ý kiến về việc lãnh đạo, chỉ đạo trình Quốc hội xem xét, thông qua. Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) là việc làm hết sức cần thiết. Đồng thời, cần phân tích thật thấu đáo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, thấy rõ những biến đổi sâu sắc, diễn biến phức tạp, khó lường và dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong tình hình mới. Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định 2 nội dung quan trọng là: ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và quyết định việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng. Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) làm việc tới ngày 9.10.

M.Đ (theo VOV)