Kiểm tra làm trong sạch Đảng

HÀN GIANG |

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở Phú Ninh đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn huyện.

UBKT Huyện ủy Phú Ninh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng địa phương. Ảnh: N.Đ
UBKT Huyện ủy Phú Ninh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng địa phương. Ảnh: N.Đ

Kiểm tra, chỉ rõ sai phạm

Đầu năm 2018, thực hiện chương trình công tác năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh lập Tổ kiểm tra đối với Đảng ủy Công an huyện. Hoàn thành vào 5.2018, kết quả kiểm tra đã chỉ ra nhiều sai phạm, trong đó tập thể Đảng ủy Công an huyện thực hiện chưa nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có tháng Đảng ủy không tổ chức họp định kỳ, chưa xây dựng được các nghị quyết chuyên đề trên một số lĩnh vực trọng tâm, bức xúc; khi chỉ đạo, giải quyết một số công việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Trưởng Công an huyện tự ý quyết định, không đưa ra bàn bạc tập thể... Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh nhìn nhận, trách nhiệm để xảy ra các khuyết điểm, sai phạm ở Đảng ủy Công an huyện trước hết thuộc về vai trò lãnh đạo của tập thể đảng ủy; sự quản lý, điều hành của lãnh đạo Công an huyện và đồng chí Trưởng Công an huyện vì chưa tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy chế làm việc. Trách nhiệm này còn thuộc về tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện, trong đó có trách nhiệm chính của đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí lãnh đạo Công an huyện được phân công phụ trách trên từng lĩnh vực. Qua xem xét, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh yêu cầu Đảng ủy Công an huyện và các cá nhân có khuyết điểm, sai phạm nghiêm túc kiểm điểm và đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa.

Giữa năm 2018, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Đồn công an Tam Lãnh trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc và công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kết luận kiểm tra của UBKT Huyện ủy Phú Ninh nêu rõ: Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ở Chi bộ Đồn công an Tam Lãnh chưa đảm bảo. Trong đó, một số đảng viên chưa nắm bắt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chi bộ; có trường hợp đảng viên là lãnh đạo đơn vị vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không chấp hành quyết định của cấp trên nhưng chi bộ không tiến hành kiểm tra làm rõ trách nhiệm. UBKT Huyện ủy Phú Ninh nhận định, những khuyết điểm, sai phạm của tập thể Chi bộ Đồn công an Tam Lãnh đã làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Công an huyện và Đồn công an Tam Lãnh, gây dư luận không tốt trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Do đó, UBKT Huyện ủy Phú Ninh yêu cầu Chi bộ Đồn công an Tam Lãnh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, tập trung thực hiện các nội dung được nêu tại thông báo kết luận nhằm khắc phục các khuyết điểm, sai phạm được kiểm tra, làm rõ. Ngoài ra, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, UBKT Huyện ủy Phú Ninh xử lý kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng đồn Công an Tam Lãnh; yêu cầu đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng đồn Công an Tam Lãnh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Xử lý kiên quyết

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã tiến hành kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới, kiểm tra chuyên đề đối với 28 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện huyện ủy quản lý; các đảng ủy cơ sở đã tiến hành 74 cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng và 147 cuộc đối với đảng viên. Qua kiểm tra, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, đảng ủy cơ sở và các chi bộ đã xử lý kỷ luật khiển trách 1 tổ chức đảng; đối với đảng viên sai phạm, kỷ luật hình thức khiển trách 29 trường hợp, cảnh cáo 16, cách chức 3 và khai trừ 1 trường hợp. Cũng trong thời gian này, UBKT từ huyện đến cơ sở của Phú Ninh đã tiến hành kiểm tra 103 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra kết luận có 81 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. UBKT các cấp của Phú Ninh còn thực hiện kiểm tra 50 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kết luận có 1 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh, ngoài một số khuyết điểm, sai phạm đã được chỉ rõ và kiên quyết xử lý, hầu hết nội dung mà các cấp ủy đảng thực hiện kiểm tra, giám sát đều được các tổ chức, cá nhân lãnh đạo thực hiện trên cơ sở có chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, vừa đảm bảo quy định chung, vừa sát với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ nên tạo được những chuyển biến tích cực và kết quả quan trọng. Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh - Bùi Võ Quảng nói, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt đã góp phần quan trọng ngăn chặn có hiệu quả tình trạng các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; hạn chế các phát sinh phức tạp; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. “Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến; nâng cao trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng trong phát huy dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong đời sống xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm đã được cảnh báo, răn đe, nhắc nhở, nhờ đó hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của Đảng. Những trường hợp sau khi kiểm tra phát hiện vi phạm đã được xử lý kiên quyết, sát đúng với tính chất, mức độ vi phạm, giúp đảng viên và tổ chức đảng thấy được lỗi phạm của mình để sửa chữa, khắc phục” - ông Quảng nhấn mạnh.

HÀN GIANG