Lấy phiếu tín nhiệm để xây dựng đội ngũ cán bộ

XUÂN NGHĨA |

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy vừa tổ chức hướng dẫn triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với cán bộ lãnh đạo các cấp. Công tác này được thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Chú trọng thực hiện

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Thọ, xuất phát từ tình hình thực tiễn của đội ngũ cán bộ, Trung ương có các quy định để khắc phục những mặt tồn tại, yếu kém trong công tác tổ chức cán bộ, mà Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ rõ. “Các quy định của Trung ương ra đời kịp thời, đúng lúc, đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng Đảng nói chung, xây dựng cán bộ nói riêng” - ông Trần Xuân Thọ nói. Sau khi có Quy định 165 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời quán triệt nội dung, nguyên tắc của quy định này trong nội bộ. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các ban đảng tham mưu ban hành Quy định số 1252 ngày 28.3.2013, về việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và Ban Thường vụ huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, lãnh đạo.Ảnh: X.NGHĨA
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, lãnh đạo.Ảnh: X.NGHĨA
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Thọ.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Thọ.

Ông Trần Xuân Thọ cho biết, Quy định số 1252 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một bước cụ thể hóa Quy định 165 của Bộ Chính trị để triển khai trên địa bàn tỉnh. Nhằm thực hiện tốt Quy định 1252, Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục ban hành Kế hoạch số 78 ngày 29.3.2013, giao cho các cơ quan đảng đoàn HĐND tỉnh, ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ban của đảng giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định 1252. Trong đó, giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện Kế hoạch 78. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 13 ngày 29.3.2013 chi tiết, cụ thể về lấy phiếu tín nhiệm. Để triển khai tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ toàn tỉnh (vào ngày 18.4) triển khai, quán triệt, hướng dẫn các nội dung, quy định về lấy phiếu tín nhiệm.

Giải pháp xây dựng cán bộ

Kết quả tín nhiệm là kênh thông tin quan trọng để quy hoạch cán bộ
Việc lấy phiếu tín nhiệm là phục vụ cho công tác cán bộ. Khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, phải xem xét, dựa trên kết quả tín nhiệm, đồng thời những trường hợp có tín nhiệm thấp cần phải được xem xét cụ thể để đưa ra khỏi quy hoạch chức vụ cao hơn hoặc bố trí công tác phù hợp. Người có tín nhiệm rất thấp hoặc 2 năm liền có tín nhiệm thấp cần cho thôi giữ chức vụ, không chờ đến hết nhiệm kỳ, không chờ hết tuổi. Như vậy, nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm để phục vụ công tác cán bộ là xây dựng đội ngũ cán bộ tốt  hơn về mặt phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín cho nên lấy phiếu tín nhiệm là kênh thông tin tham khảo phục vụ cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ.

Để việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công bằng, minh bạch, ông Trần Xuân Thọ cho hay, việc triển khai phải đáp ứng một số nguyên tắc. Theo đó, bắt buộc phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất công tác lãnh đạo cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu của các cấp. Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình thực hiện quy trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và nguyên tắc này cũng được quy định từ Điều lệ Đảng và các quy định khác nhằm đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ. Nguyên tắc thứ hai, tập thể lãnh đạo, cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công bằng, minh bạch trong công tác lấy phiếu tín nhiệm, cũng như sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm. “Chúng tôi sẽ giám sát, xử lý nghiêm đối với trường hợp vận động, lôi kéo, có hành vi tác động làm sai lệch hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để hại uy tín tập thể, cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Sau khi lấy phiếu tín nhiệm ở cấp nào, sẽ kiểm phiếu công khai ngay ở cấp đó” - ông Trần Xuân Thọ nói.

Ngày 18.2.2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định 165 về việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Cùng thời điểm này Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII ra Nghị quyết số 35/2013/QH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
Quy định nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ hằng năm. Cụ thể như sau:
- Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của Quốc hội.
- Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy tiến hành sau phiên họp đầu tiên trong năm của Quốc hội, hội đồng nhân dân.
- Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành sau tổng kết hằng năm.

Lấy phiếu tín nhiệm là một trong những biện pháp, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ. Điều đó có nghĩa, xây dựng đội ngũ cán bộ cần có nhiều giải pháp từ việc đánh giá cán bộ, đào tạo cán bộ, bố trí cán bộ, chính sách cán bộ. Tất cả giải pháp đó đều là mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng tốt hơn. Ông Trần Xuân Thọ nói: “Việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những giải pháp phục vụ cho đánh giá cán bộ. Đây cũng là giải pháp phát hiện cán bộ tốt có tín nhiệm cao hoặc phát hiện cán bộ năng lực yếu, tín nhiệm rất thấp để trên cơ sở đó có cơ chế bố trí sử dụng phù hợp năng lực, sở trường cán bộ. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng được Tỉnh ủy xác định nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Quảng Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao cho những năm đến”.

XUÂN NGHĨA