Nâng cao năng lực lãnh đạo

HÀN GIANG |

Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng bộ Khối).

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt đảng viên kết nạp trước ngày 30.4.1975 chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.  Ảnh: HÀN GIANG
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt đảng viên kết nạp trước ngày 30.4.1975 chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: HÀN GIANG

Củng cố từ cơ sở

Đánh giá kết quả của công tác phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, ông Phan Đức Thấn - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối cho biết, tính đến tháng 3.2015, toàn đảng bộ đã kết nạp được 1.259 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 136,84% chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra và tăng 37,59% so với nhiệm kỳ trước đó. Đi đôi với số lượng, chất lượng được nâng lên, đảng viên sau khi kết nạp vào Đảng đã tiếp tục phát huy khả năng, khẳng định được mình, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trưởng thành. Để đạt kết quả đó, công tác phát triển đảng được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình; thủ tục kết nạp vào Đảng luôn chú trọng khâu thẩm tra, xác minh một cách chặt chẽ.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đạt trong sạch vững mạnh hàng năm luôn vượt chỉ tiêu, bình quân 86,59%, vượt 1,59% so với mục tiêu đề ra. Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu bình quân hàng năm 18,59%, giảm 0,1% so với nhiệm kỳ trước đó, không có tổ chức đảng yếu kém. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm 97,47%, trong đó có 14,37% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với công tác phát triển đảng, nhiệm vụ củng cố các tổ chức cơ sở đảng, mà hạt nhân là từ trong các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, được Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm. Gắn với đó là công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan. “Công tác phát triển đảng viên mới của đảng bộ luôn chú trọng đến chất lượng. Điều đó thể hiện rõ qua đánh giá tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm cao hơn so với chỉ tiêu của nghị quyết. Có kết quả đáng mừng này, điều đầu tiên phải nói đến là nhận thức về trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng, cá nhân quần chúng đối với công tác phát triển đảng được nâng cao. Vì vậy, nhiệm vụ tạo nguồn phát triển đảng luôn được các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng quan tâm. Việc giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho từng tổ chức cơ sở đảng gắn với công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đã góp phần hoàn thành tốt, vượt chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển đảng mà Nghị quyết Đại hội đề ra” - ông Thấn nói.

Đánh giá đúng thực chất

Những năm qua, Đảng bộ Khối luôn xác định: Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; là căn cứ giúp cấp ủy đề ra chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Ông Phan Đức Thấn chia sẻ, quán triệt các nội dung, hướng dẫn của cấp trên, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; các ban tham mưu của cấp ủy bổ sung nội dung, tiêu chuẩn, bảng điểm cho phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Cùng với đó, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thẩm định kết quả hoạt động chuyên môn, kết quả hoạt động của các đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị ở cơ sở để làm thước đo cho việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng.

Vai trò người đứng đầu

Theo ông Phan Đức Thấn - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối, qua thực tế làm việc trực tiếp và nghe cấp ủy cơ sở báo cáo, có thể thấy, nơi nào cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy có năng lực lãnh đạo, điều hành và chú trọng phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ thì tổ chức cơ sở đảng nơi đó mạnh, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời cá nhân người lãnh đạo cũng tạo được uy tín, vị thế của ngành được nâng lên. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với từng đảng viên, trước hết là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cho thấy, nơi nào làm tốt đều tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện; có tác dụng ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng.

Để việc đánh giá được đúng thực chất, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách theo dõi, chỉ đạo việc đánh giá các chi bộ, đảng bộ theo hướng mở rộng dân chủ, nâng cao tính chiến đấu, trung thực trong tự phê bình và phê bình. Trong quá trình thực hiện, bên cạnh cụ thể hóa các hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn quy định thêm một số tiêu chí có tính nguyên tắc, như nếu tổ chức cơ sở đảng nào vi phạm sẽ không được xếp loại trong sạch vững mạnh dù đạt điểm thi đua 90 trở lên. “Để đánh giá đúng chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, các tổ kiểm tra do đồng chí Ủy viên Thường vụ làm tổ trưởng tiến hành làm việc trực tiếp, nghe cấp ủy báo cáo, gắn với tổng kết công tác chuyên môn, công tác lãnh đạo các đoàn thể, kết hợp với kiểm tra các văn bản có liên quan để thẩm định chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Cách làm đó tạo được thông tin nhiều chiều, giúp cho việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được sát thực” - ông Thấn nói.

Chú trọng hơn khâu cán bộ

Ông Võ Hồng - Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá, điều rất đáng mừng trong nhiệm kỳ này là việc xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật đảng viên đã giảm 31,17% so với nhiệm kỳ trước. Cùng với những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng của đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế, nhất là trong công tác cán bộ.

Ông Hồng thẳng thắn nhìn nhận, công tác quy hoạch cán bộ được xác định là nhiệm vụ hàng đầu nhưng kết quả thực hiện của nhiệm kỳ chưa đạt như yêu cầu, dẫn đến hụt nguồn trong bố trí cán bộ. Nhiều vị trí việc làm đang thiếu cán bộ có chuyên môn sâu. Công tác cán bộ nữ vẫn còn là khâu yếu cả về số lượng và chất lượng mà đến nay chưa khắc phục được. Chưa tạo được môi trường, điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ thử thách, cọ xát với thực tiễn để trưởng thành. Công tác luân chuyển cán bộ vẫn còn mang nặng tính hành chính... “Trong nhiệm kỳ tới, đảng bộ nêu cao quyết tâm, có những giải pháp tích cực, đồng bộ để thực hiện tốt công tác cán bộ nói riêng, công tác xây dựng Đảng của đảng bộ nói chung” - ông Võ Hồng nhấn mạnh.

HÀN GIANG