Nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ mới

TAM THĂNG |

Sáng 11.3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9.10.2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín và đại diện lãnh đạo các ban, ngành tham dự.

Nhìn lại kết quả sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 28.3.1992 của Bộ Chính trị (khóa VII) về công tác lý luận của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận giữ vai trò đặc biệt quan trọng, chứa đựng các định hướng lớn từ nay đến năm 2030. Do đó, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 37 trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng thời yêu cầu, từ nay đến năm 2030, cần phải đẩy mạnh công tác lý luận và nghiên cứu với các biện pháp chủ yếu: tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác lý luận. Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, các chuyên gia đầu ngành; nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, nhất là năng lực phân tích, dự báo. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận… Theo đó, các cơ quan lãnh đạo của Đảng phải đặc biệt quan tâm đến công tác lý luận, tổng kết thực tiễn. Ban Bí thư chỉ đạo, định hướng về công tác lý luận; Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ trực tiếp triển khai nhiệm vụ cụ thể tới các cơ quan, ban, bộ, ngành liên quan. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường giáo dục để nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới đất nước.

TAM THĂNG