Nghiên cứu lịch sử công tác đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang

Tuấn Anh |

Chiều 27.5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài “Lịch sử công tác đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân tỉnh Quảng Nam” (1945-2010). TS.Ngô Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì hội nghị.

Đề tài được kết cấu làm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Phần nội dung bố cục làm 3 chương, gồm: công tác đảng, công tác chính trị của LLVT nhân dân tỉnh Quảng Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); công tác đảng, công tác chính trị của LLVT nhân dân tỉnh Quảng Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975); công tác đảng, công tác chính trị của LLVT nhân dân tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2010). Tại hội nghị, nhiều ý kiến của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh đề tài này; khẳng định hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã trở thành trung tâm trong xây dựng LLVT tỉnh về chính trị, tinh thần, góp phần quan trọng vào việc phát huy cao độ lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng… Đề tài “Lịch sử công tác đảng, công tác chính trị LLVT nhân dân tỉnh Quảng Nam” (1945-2010) là nguồn tư liệu quý giá giúp luận giải một cách hệ thống, toàn diện, khách quan sự hình thành, quá trình phát triển, thành tựu và những khó khăn, hạn chế của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Qua đó, nêu bật vai trò của yếu tố chính trị, tinh thần trong những chiến công hiển hách của quân và dân Quảng Nam, rút ra bài học quý báu để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuấn Anh