Núi Thành tập trung tuyên truyền đại hội đảng các cấp

VĂN PHIN |

Được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Núi Thành sớm triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Pa nô tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện tại trung tâm huyện Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN
Pa nô tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện tại trung tâm huyện Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Ông Đoàn Xuân Quang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản liên quan của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành kế hoạch “Tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Mục đích, yêu cầu đặt ra là tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Theo chỉ đạo của Huyện ủy Núi Thành, cùng với việc tổ chức đại hội cấp cơ sở và các bước chuẩn bị cho đại hội cấp mình, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy triển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp bằng nhiều hình thức thông qua các cuộc họp, sóng phát thanh, cổ động trực quan.

Tại huyện, Phòng Văn hóa - thông tin và Trung tâm VH-TT & và Truyền thanh - truyền hình Núi Thành đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền trực quan. Ông Đinh Hiếu Trung - Giám đốc Trung tâm VH-TT & và Truyền thanh - truyền hình Núi Thành chia sẻ: “Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, trung tâm đã triển khai lắp đặt nhiều pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại trung tâm huyện lỵ và nhiều nơi khác trên địa bàn huyện, đồng thời mở chuyên mục, tiết mục phát thanh tuyên truyền đại hội đảng, thường xuyên phản ánh kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở trong chương trình thời sự; phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, bằng hình thức phù hợp, thiết thực, cụ thể..., qua đó tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng các cấp. Tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng.

Công tác tuyên truyền đặc biệt quan tâm định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp; có biện pháp ngăn chặn kịp thời các thế lực thù địch, phản động lợi dụng việc góp ý kiến đề xuất, tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu đối với đại hội đảng.

TAGS