Phú Ninh kết nạp 124 đảng viên mới

A.ĐÔNG |

Huyện ủy Phú Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở ở Phú Ninh đã nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Đảng bộ huyện đã hoàn thành biên soạn tập sách Lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1975 - 2015 và phát động cuộc thi tìm hiểu tập sách trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo lộ trình theo các chương trình, kế hoạch đề ra. Trong năm, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 124 đảng viên mới. Phong trào xây dựng mô hình, điển hình “dân vận khéo” tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều mô hình có hiệu quả được duy trì, nhân rộng...

A.ĐÔNG