Phú Ninh khai trừ Đảng đối với 11 đảng viên

VINH ANH |

Huyện ủy Phú Ninh vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Báo cáo tổng kết cho biết, trong 10 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Phú Ninh được thực hiện nghiêm túc, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua đó, đã ngăn chặn có hiệu quả tình trạng các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Những trường hợp vi phạm đã được xử lý kiên quyết, sát đúng với tính chất, mức độ vi phạm. Theo đó, trong 10 năm qua, cấp ủy các cấp đảng bộ đã thi hành kỷ luật 24 tổ chức đảng và 150 đảng viên, trong đó đảng viên bị xử lý có 4 huyện ủy viên, 14 đảng ủy viên và 32 chi ủy viên. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối với 52 đảng viên với các hình thức: 28 khiển trách, 13 cảnh cáo, 11 khai trừ. Nội dung sai phạm chủ yếu trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất trong nội bộ; cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

VINH ANH