Quế Sơn: Tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong phổ biến, giáo dục pháp luật

TRI KIẾM |

(QNO) - Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/HU về Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 04-KL/TW ngày 19.4.2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 9.12.2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng đối tượng. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật…

TRI KIẾM