ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ QUAN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XIV (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Sức mạnh từ sự đoàn kết, đồng lòng

VINH ANH |

Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn thể đảng viên để tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cơ quan.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thành công sự kiện Techfest Quảng Nam và Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên lần thứ I -2019. Ảnh: VINH ANH
Hội LHPN tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thành công sự kiện Techfest Quảng Nam và Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên lần thứ I -2019. Ảnh: VINH ANH

Dấu ấn nhiệm kỳ

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Hội LHPN tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016 - 2021) đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch hàng năm.

Bà Trương Thị Lộc - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Bí thư Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh nói, điểm nhấn rõ nét trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Đặc biệt là thực hiện các đề án mới, tiêu biểu như đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trao phương tiện sinh kế.

Hàng năm, Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XIII để tập trung triển khai thực hiện. Năm 2019, khi tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đều đạt 70% trở lên, trong đó các chỉ tiêu như hỗ trợ thành lập các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo… vượt hơn 150%.

“Mặc dù là lĩnh vực mới, nhưng với tinh thần tập trung lãnh đạo của chi bộ thông qua vai trò của các đồng chí đảng viên, nhất là người đứng đầu, làm tốt công tác tham mưu nên Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thành công sự kiện Techfest Quảng Nam và Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên lần thứ nhất 2019” - bà Lộc cho biết.

 

Bên cạnh đó, việc triển khai Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... đạt nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là xây dựng các chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch kiểu mẫu gắn với các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bằng các công trình, phần việc cụ thể như: trồng hoa thay tụ điểm rác thải, xóa tụ điểm rác thải, tuyến đường xanh sạch đẹp…

Phát huy đoàn kết, thống nhất

Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh hiện có 18 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã bổ sung 1 đồng chí phó bí thư, 1 đồng chí chi ủy viên để đảm bảo sự lãnh đạo điều hành xuyên suốt, hiệu quả; kết nạp 3 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên được đặt lên hàng đầu, thường xuyên, liên tục, không phải theo tháng mà theo tuần. Nhờ đó đã tạo sự thống nhất trong hành động. Bà Trương Thị Lộc nhấn mạnh, điểm nhấn về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ là sự thống nhất, đoàn kết cao trong nội bộ đã tạo nên sức mạnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc triển khai các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm được Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ, qua đó rà soát, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đảng viên thực hiện. Việc phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu thể hiện rõ trong thực hiện giờ giấc làm việc, nhiệm vụ chuyên môn được phân công, thực hành tiết kiệm, ứng xử trong nội bộ, cũng như trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị liên quan đến cơ sở. 

Bà Trương Thị Lộc cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ để làm cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan. Trong đó, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận, sắp xếp giữa các phòng ban để giúp cán bộ trải nghiệm hết các lĩnh vực chuyên môn phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026...

TAGS