Thăng Bình: Hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

N.Q.VIỆT |

Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2010-1015).

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án, chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong nửa nhiệm kỳ đầu giai đoạn 2011- 2015, định hướng, mục tiêu, giải pháp trọng tâm thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng trong thời gian đến; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Nửa nhiệm kỳ qua, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa tiếp tục phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng cao; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/W của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đảm bảo nghiêm túc. Thời gian đến, Đảng bộ và nhân dân huyện Thăng Bình phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân tăng 17,84%/ năm. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 27,1%, thương mại - dịch vụ tăng 22,5%, nông nghiệp tăng 4,6%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch đến năm 2015: giá trị công nghiệp - xây dựng chiếm 36,5%, thương mại - dịch vụ chiếm 40,5%, nông nghiệp chiếm 23%.

N.Q.VIỆT