Thăng Bình, Nam Giang quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

V.THỦY - M.TÂN - G.BIÊN |

Huyện ủy các địa phương Nam Giang, Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt các ngành, địa phương trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3.6.2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, Huyện ủy Thăng Bình đã thông qua dự thảo chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Trong đó phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân đạt hơn 14%. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện Thăng Bình đạt 40 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm hơn 85%.

V.THỦY - M.TÂN - G.BIÊN