Thị ủy Điện Bàn quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

T.V |

Sáng 13.4, Thị ủy Điện Bàn tổ chức hội nghị Thị ủy mở rộng triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng truyền đạt nghị quyết.

Hội nghị nghiên cứu các nội dung: dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016); dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Hội nghị còn khái quát nội dung Đề án tinh giảm biên chế và Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

T.V