Thiết thực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng

BTV |

Tỉnh ủy vừa có chỉ thị về việc tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020). Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: công tác chuẩn bị và tổ chức phải tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chất lượng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cần được chuẩn bị kỹ và thực hiện đúng quy định của Đảng.

Chỉ thị cũng nêu cụ thể nội dung đại hội đảng bộ các cấp, về chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện, về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, về sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.

Thời gian tổ chức đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4.2015 và hoàn thành trong tháng 6.2015; đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở, huyện, thành phố và tương đương hoàn thành trong tháng 8.2015; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh hoàn thành trong tháng 10.2015. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cơ sở tiến hành trong quý I.2015; đối với cấp trên cơ sở tiến hành trong quý II.2015.

BTV