Thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2018

T.S (Theo dangcongsan.vn) |

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018. Ban Tổ chức Trung ương nhận định, bên cạnh những thuận lợi, công tác xây dựng Đảng năm 2018 vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kế hoạch nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, có nhiều việc mới và khó, nhạy cảm. Do đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy kết quả từ các năm trước, với 8 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2018: Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 những nội dung về tổ chức xây dựng Đảng; tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị. Tiếp tục bổ sung, kiện toàn các văn bản, quy định, quy chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Thực hiện công tác cán bộ thường xuyên, đột xuất. Tham mưu lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt. Tổ chức có hiệu quả công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác. Coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; đẩy mạnh tuyên truyền, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ, về cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và nhiệm vụ đột xuất do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp giao.

T.S (Theo dangcongsan.vn)