Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Bám sát thực tiễn

HÀN GIANG |

Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đến nay, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên; 18/18 đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc tổ chức quán triệt trong cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên, quần chúng công tác tại các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 244/244 xã, phường, thị trấn hoàn thành quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên. Các hội nghị quán triệt đã tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Đảng ủy xã Tam Thăng (Tam Kỳ) triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ các chi bộ trực thuộc ngay trong tháng 4 này.  TRONG ẢNH: Đại hội Chi bộ thôn Mỹ Cang. Ảnh: H.G
Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Đảng ủy xã Tam Thăng (Tam Kỳ) triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ các chi bộ trực thuộc ngay trong tháng 4 này. TRONG ẢNH: Đại hội Chi bộ thôn Mỹ Cang. Ảnh: H.G

Vì sự vững mạnh của Đảng

Ngay từ khi ra đời, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, với mong muốn nghị quyết sớm được đưa vào cuộc sống một cách toàn diện, đồng bộ. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp được nghị quyết nêu ra nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Là người rất tâm đắc về nội hàm của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này, ông Trịnh Văn Linh - phụ trách Văn phòng Đảng ủy xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) bày tỏ: “Nhận diện đúng tồn tại, hạn chế, thách thức không phải để bi quan hay nhụt chí, mà là để suy ngẫm tìm cách làm hay, có thêm quyết tâm đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhận diện để sẵn sàng đối diện và đấu tranh với những khuyết điểm, tiêu cực trong giai đoạn mới, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng”.

Cũng như nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, xã Tam Thăng đã tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết với tinh thần xuyên suốt là chỉnh đốn Đảng từ chi bộ đến đảng bộ thực sự vững mạnh, đoàn kết thống nhất. Trong đó, Tam Thăng đề ra nhiều giải pháp hết sức quyết liệt, từ công tác triển khai thực hiện đến kiểm tra, giám sát, gắn với việc tự phê bình và phê bình của Đảng. “Địa phương luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, chăm lo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng phát triển bền vững các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với văn hóa văn minh đô thị và phát huy dân chủ cơ sở. Hiện nay chúng tôi đặt công tác dân vận của Đảng lên hàng đầu, nhằm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để phát triển Khu công nghiệp Tam Thăng, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế chung của tỉnh và TP.Tam Kỳ” - ông Linh nói.

Bám sát thực tiễn

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi được quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), thông qua việc nghiêm túc viết bài thu hoạch theo đúng yêu cầu đề ra, hầu hết cán bộ, đảng viên đã nhận thức được những điểm mới, nội dung cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp trong từng nghị quyết. Đặc biệt, đối với nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiều bài thu hoạch đã nêu rõ những giải pháp cần thực hiện để việc triển khai đạt kết quả cao. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ trì, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động trên cơ sở vận dụng những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Đồng thời yêu cầu khi xây dựng chương trình phải bám sát thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị để đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cùng với chương trình hành động đã xây dựng, các cấp ủy có trách nhiệm hướng dẫn việc triển khai thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Phương pháp tuyên truyền, quán triệt tinh thần nghị quyết đã được đổi mới; một số cấp ủy đã chủ động triển khai sớm hơn so với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã hoàn thành từ tháng 1.2017. Hầu hết cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, viết thu hoạch đầy đủ. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết được các cấp ủy xây dựng phù hợp, sát thực tiễn; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành ngay từ khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 9.12.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

HÀN GIANG