Tiên phong trong cải cách hành chính

NGUYÊN ĐOAN |

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 là điều kiện quan trọng để Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng bộ Khối) tiếp tục giành nhiều thắng lợi ở nhiệm kỳ mới, trong đó có công tác rất quan trọng: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính (CCHC). Nhân Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Võ Hồng - Bí thư Đảng ủy Khối chia sẻ:

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Võ Hồng.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Võ Hồng.

Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối là những cơ sở đảng ở các cơ quan lãnh đạo đầu ngành, có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, lãnh đạo của tỉnh. Đó là đặc thù cũng là thuận lợi của Đảng bộ Khối. Cũng vì lẽ đó, lực lượng đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng có trình độ chuyên môn cao, nhiều đồng chí nắm giữ cương vị chủ chốt của hầu hết cơ quan lãnh đạo của tỉnh nên rất thuận lợi trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Những cơ quan này đóng vai trò hạt nhân, vừa là cơ quan tham mưu, vừa giữ vai trò chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh. Đặc biệt, đối với những nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá như môi trường đầu tư, kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong nhiệm kỳ qua, các đơn vị đã tập trung thực hiện công tác CCHC với quyết tâm chính trị cao. Kết quả đáng mừng, năm 2014 Quảng Nam là một trong những tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh PCI đứng vào tốp đầu của cả nước. Nhiều chương trình, dự án lớn có tính động lực được triển khai hoàn thành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, cải thiện chất lượng đời sống nhân dân, nhất là ở vùng miền núi.

PV: Việc thực hiện hiệu quả công tác CCHC đã góp phần đi đến thắng lợi nhiệm vụ được giao ở các cơ quan, đơn vị. Ông có thể nói rõ hơn công tác lãnh đạo thực hiện CCHC của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua?

Ông Võ Hồng: Công tác CCHC được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, Đảng bộ Khối đã tập trung triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch, chương trình CCHC của tỉnh đến các cấp ủy, nhất là đối với các cơ quan liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, người dân và môi trường đầu tư của tỉnh. Cấp ủy cơ sở lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể nâng cao năng lực quản lý điều hành, lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND tỉnh, Công văn số 1565-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo cơ quan chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Giao dịch “một cửa” tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội Quảng Nam. Ảnh: THANH DŨNG
Giao dịch “một cửa” tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội Quảng Nam. Ảnh: THANH DŨNG

Hàng năm, Đảng bộ Khối đều có chương trình kiểm tra, giám sát công tác CCHC trong các tổ chức đảng là cơ quan hành chính Nhà nước. Qua theo dõi cho thấy, căn cứ vào kế hoạch CCHC tỉnh, 100% số cơ quan, đơn vị thuộc khối đã ban hành kế hoạch CCHC. Trong đó, kế hoạch của đa số cơ quan, đơn vị có chuyển biến rõ rệt về chất lượng, cụ thể hóa được các nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và phân công trách nhiệm thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai việc tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về các thủ tục hành chính, những vướng mắc, thủ tục còn rườm rà, thái độ của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện… qua đó kịp thời chấn chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc. Cơ chế “một cửa” tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện để giải quyết tốt công việc của tổ chức và công dân. Hầu hết lĩnh vực áp dụng cơ chế “một cửa” đều xây dựng quy trình thực hiện; thủ tục, thời hạn giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp đều niêm yết công khai tại bản hướng dẫn và cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

PV: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của Quảng Nam năm 2014 tăng 13 bậc, nhưng có 5 chỉ số thành phần giảm điểm, trong đó có những chỉ số giảm sâu. Điều này cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC của tỉnh nói chung, Đảng bộ Khối nói riêng vẫn còn có những hạn chế, thưa ông?

Ông Võ Hồng: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng là kết quả đáng mừng, tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng công tác CCHC vẫn còn nhiều hạn chế, thời gian tới cần phải tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm nhưng công tác kiểm tra, đôn đốc và biểu dương khen thưởng theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với cấp ủy, người đứng đầu vẫn chưa được quan tâm đúng mức; không kịp thời nhân rộng các điển hình nên chưa tạo được không khí thi đua, tạo sức bật quyết liệt, kiên quyết đấu tranh loại bỏ sự bảo thủ trì trệ trong công tác lãnh đạo, điều hành. Từ đó, dẫn đến sự phối hợp trong thực hiện CCHC chưa được đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị và thậm chí là giữa nội bộ cơ quan với nhau; thủ tục vẫn còn qua nhiều khâu trung gian không cần thiết. Điều đó đôi khi dẫn đến những điểm nghẽn, nút thắt trong lãnh đạo, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính.

Bên cạnh những đơn vị thực hiện rất tốt nhiệm vụ CCHC thì cũng có những đơn vị thực hiện chưa tốt. Độ “vênh” này dẫn đến những hạn chế, tính thiếu hiệu quả của công tác CCHC. Và điều này cần được xử lý ngay, giải quyết rốt ráo, bắt đầu từ việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ CCHC; nâng cao nhận thức cùng với sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đồng thời gắn nhiệm vụ CCHC với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu chủ trương, cơ chế chính sách và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

PV: Như vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC, kể cả CCHC trong đảng, không chỉ là sự quan tâm mà còn phải mang tính tiên phong, thưa ông?

Ông Võ Hồng: Đúng vậy. Đối với Đảng bộ Khối, thời gian tới, công tác CCHC trong đảng tiếp tục được chú trọng bằng việc đổi mới, nâng cao chất lượng của các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo tôi, mọi công việc đều do con người thực hiện, vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC là tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, quan trọng nhất là tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm theo hướng khoa học, lấy năng lực và kết quả công việc làm thước đo để tuyển dụng, bố trí công việc phù hợp.

PV: Xin cảm ơn ông!

NGUYÊN ĐOAN