Tiên Phước: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

PHẠM HOÀNG |

Sáng 25.8, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Tiên Phước đã thông qua dự thảo Chương trình hành động gồm 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), trong đó mục tiêu chung là xây dựng nền văn hóa và con người Tiên Phước phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ; xây dựng hình ảnh văn hóa, nếp sống văn hóa đặc thù của địa phương Tiên Phước tiến tới xây dựng con người trong thời đại mới, có trách nhiệm với xã hội.

PHẠM HOÀNG