Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng phải phù hợp tình hình kinh tế - xã hội

CHÂU NỮ |

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ (VH, VN) chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, yêu cầu nội dung các chương trình, hoạt động VH, VN chào mừng đại hội đảng phải thể hiện được những giá trị đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và của Quảng Nam nói riêng; phản ánh sinh động quá trình và những thành tựu nổi bật trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 -  2020), kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020). Đồng thời ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc.

Quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động VH, VN phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và các điều kiện khác của địa phương, đơn vị; tránh phô trương, lãng phí; bảo đảm ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Các hoạt động VH, VN chia làm 4 đợt: đợt 1 từ tháng 6 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương (từ tháng 6 đến ngày 31.8); đợt 2 từ sau đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (từ tháng 9 đến ngày 31.10); đợt 3 từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đợt 4 ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TAGS