Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc thi hành kỷ luật 3 đảng viên

NGUYỄN THỊ TUYẾT |

(QNO) - Trong quý I năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc tiến hành kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng và 14 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giám sát đối với 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật 3 đảng viên vi phạm (cảnh cáo 1 đảng viên, khiển trách 2 đảng viên) về việc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng tham mưu Huyện ủy tiến hành một cuộc kiểm tra đối với 1 tổ chức cơ sở đảng và 1 đảng viên về thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGUYỄN THỊ TUYẾT