Văn phòng Tỉnh ủy triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

XUÂN NGHĨA |

Hôm qua 16.9, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho 125 cán bộ văn phòng 18 huyện ủy, thành ủy và bộ phận phục vụ đại hội Đảng của các đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Dũng triển khai hướng dẫn một số nội dung, như: Thành lập tiểu ban chuẩn bị văn kiện đại hội, thành lập tổ biên tập văn kiện, xây dựng dự thảo đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết của báo cáo chính trị trình đại hội; hướng dẫn chi tiết công tác biên tập báo cáo chính trị, về lựa chọn chủ đề đại hội, kết cấu của báo cáo; yêu cầu chung về kỹ thuật, kỹ năng biên tập báo cáo chính trị ở từng nội dung, một số điểm lưu ý khi biên tập báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở, nghị quyết đại hội. Các đại biểu cũng được hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng; thể thức văn bản, lập hồ sơ đại hội; hướng dẫn một số quy định về kinh phí tổ chức đại hội đảng bộ ở các địa phương.

XUÂN NGHĨA