Xây dựng 10 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và căn cứ điều kiện thực tế của Quảng Nam, UBND tỉnh đã xây dựng 10 chương trình hành động trọng tâm với 76 chương trình, đề án cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Cụ thể: chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững và tăng năng suất lao động; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh (gồm 11 chương trình, đề án). Huy động các nguồn lực đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế (gồm 5 chương trình, đề án). Phát triển đô thị (gồm 2 chương trình, đề án). Phát triển kết cấu hạ tầng (gồm 16 chương trình, đề án). Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân (gồm 7 chương trình, đề án). Phát triển khoa học và công nghệ; bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (gồm 13 chương trình, đề án).  Đảm bảo an sinh xã hội (gồm 4 chương trình, đề án). Đẩy mạnh cơ chế hành chính; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế (gồm 10 chương trình, đề án). Đảm bảo quốc phòng và an ninh (gồm 5 chương trình, đề án). Đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền (gồm 3 chương trình, đề án).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Chương trình hành động của UBND tỉnh, xây dựng chương trình hành động cụ thể với nội dung và giải pháp thiết thực để triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Định kỳ vào ngày 15.6 và ngày 15.11 hàng năm báo cáo kết quả về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt vận động hội viên và nhân dân hăng hái thi đua thực hiện tốt các nội dung chương trình hành động đã đề ra, phấn đấu tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo tiền đề vững chắc, góp phần đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

BẢO NGUYÊN