Xây dựng Đảng về đạo đức

NGUYÊN ĐOAN |

Trong chặng đường 90 năm qua, cũng như định hướng về tương lai, Đảng ta luôn xác định phải nâng cao năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới và đặc biệt, không ngừng nêu gương về phẩm chất đạo đức, mới có thể lãnh đạo sự nghiệp cách mạng to lớn của đất nước.

Trung ương vừa tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: N.Đ
Trung ương vừa tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: N.Đ

Không ngừng vun bồi tư cách

Theo PGS-TS. Bùi Đình Phong - cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng luôn là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong điều kiện đảng cầm quyền. Ngay từ tác phẩm đầu tiên để chuẩn bị cho quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Đường cách mệnh, bây giờ nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là tác phẩm khai tâm, khai trí, khai đức - Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề tư cách của người cách mạng lên hàng đầu. Điều đó cho thấy, ý nghĩa tầm vóc rất quan trọng của vấn đề nhân cách, tư cách đạo đức của con người nói riêng và của một Đảng cách mạng nói chung.

“Suốt quá trình hoạt động cách mạng của Bác, chúng ta rút ra bài học đó là con người cần đạo đức, cách mạng cần đạo đức và đặc biệt, Đảng rất cần đạo đức. Và khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, vấn đề đạo đức hết sức cần thiết. Vì vậy, Bác từng nói: Đảng ta là đạo đức, là văn minh” - ông Phong chia sẻ.

PGS-TS. Bùi Đình Phong cũng cho rằng, cần phải tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, bởi vì nhiệm vụ cách mạng của nước ta, mà nói đúng theo lời dạy của Bác Hồ là sửa chữa lại những cái gì đã hư hỏng, cũ kỹ, để tạo ra những cái mới, tốt tươi, đó là một cuộc chiến đấu khổng lồ. Đại hội lần thứ XII của Đảng và những năm gần đây, đặc biệt là năm 2019 vừa qua, có thể nói đất nước ta đã đạt được những thành tựu ngoạn mục trên tất cả lĩnh vực. Ở giai đoạn hiện nay, chúng ta phải tập trung vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; trong đó hết sức chú trọng vấn đề đạo đức, cùng với chính trị, tổ chức, tư tưởng. Xây dựng Đảng không chỉ ngang tầm nhiệm vụ, mà Đảng phải vượt cái tầm nhiệm vụ đó, phải đủ năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới và đặc biệt, trong đó vấn đề đạo đức, thì mới có thể lãnh đạo sự nghiệp cách mạng to lớn.

Nêu ra lý do thứ ba, mà theo PGS-TS. Bùi Đình Phong cần phải xây dựng Đảng về đạo đức là trong Đảng vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm. Mà như Đảng đã nhìn nhận, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh quan liêu, sự mất niềm tin của Đảng chính là nguy cơ lớn nhất. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Cũng từ sự suy giảm về đạo đức, dẫn đến giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là nguy cơ trực tiếp đe dọa tồn vong của Đảng và chế độ.

“Vì vậy, muốn Đảng hoàn thành sứ mệnh của mình, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng hiện nay, rõ ràng, cùng với vấn đề xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức thì phải tập trung xây dựng Đảng về đạo đức” - PGS-TS. Bùi Đình Phong  nhấn mạnh.

“Xây” đi đôi với “chống”

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng về đạo đức, PGS-TS. Bùi Đình Phong cho rằng, cần tập trung xây dựng Đảng ở mặt tổ chức đảng và cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng chính là mỗi chúng ta, mỗi chúng ta vững mạnh, có chính tâm, có được đạo đức trong sáng thì Đảng sẽ mạnh. Xây dựng Đảng về tổ chức, tập trung vào vấn đề đường lối, nguyên tắc xây dựng Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chân chính cách mạng, vì vậy phải làm tròn nhiệm vụ, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xã hội, con người. Tức là có độc lập rồi, thì phải giữ nước, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam, như Bác Hồ nhiều lần đã nhấn mạnh, ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, Đảng không có lợi ích gì khác. Đảng là đại biểu cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc. Mặt khác, trong tình hình hiện nay, Đảng phải luôn nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải một lòng luôn vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân. Có thể nói, điều cốt lõi quan trọng nhất về mặt đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên đó là chí công vô tư, mỗi suy nghĩ, mỗi hành động của mỗi cá nhân, mỗi đảng viên hàng ngày, xuất thời, từ việc nhỏ đến việc lớn phải luôn luôn đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

“Xây phải luôn luôn đi với chống. Chống là cần thiết. Theo nghiên cứu của tôi, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa quan liêu là hai cái gốc đẻ ra các bệnh khác. Quan liêu là có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ vững, và ở đâu có cán bộ quan liêu thì ở đó tha hồ tham ô, lãng phí. Chống cái gốc là bệnh quan liêu và chủ nghĩa cá nhân” - PGS-TS. Bùi Đình Phong nêu quan điểm.

Về biện pháp xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình hiện nay, PGS-TS. Bùi Đình Phong nói, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đưa ra các nhóm giải pháp hoàn toàn chính xác và từng bước đi vào cuộc sống. Và ông nêu ra 3 khía cạnh cần phải được tập trung làm tốt là phải tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm câu chuyện tự kiểm điểm mình, tự giáo dục mình hàng ngày, như chuyện rửa mặt, cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện những gì mà cơ chế, chính sách còn thiếu, khi mà cuộc sống đang phát triển rất nhanh chóng. Đồng thời hiện thực hóa, thể chế hóa, cụ thể hóa những gì thuộc về cơ chế, chính sách chúng ta đã đưa ra.