Xây dựng nền tảng từ cơ sở

LÊ VĂN DŨNG |

Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng luôn khẳng định công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nói riêng là một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”, cho nên việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Chuyển biến

Tỉnh ủy Quảng Nam hiện có 23 đảng bộ trực thuộc, với 1.180 tổ chức cơ sở đảng và 60.107 đảng viên. Trong thời gian qua, xác định rõ vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Tỉnh ủy chỉ đạo khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 2.2.2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 16.4.2013 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên. Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực.

UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2016.
UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2016.

Các tổ chức cơ sở đảng đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kịp thời đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Các cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Hầu hết tổ chức cơ sở đảng đều thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, xây dựng và thực hiện theo quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền của tập thể cấp ủy, cá nhân đồng chí bí thư, các phó bí thư và cấp ủy viên; xây dựng được mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, giữa tập thể cấp ủy với HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo được tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục cán bộ, đảng viên; phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, khắc phục tình trạng bao biện làm thay.

Mô hình, tổ chức đảng ở cơ sở, từng bước được kiện toàn, củng cố. Đa số huyện, thị, thành ủy đã giải thể đảng bộ khối đảng, khối dân, khối chính quyền cấp huyện và thành lập lại các chi, đảng bộ theo mô hình cơ quan, đơn vị phù hợp với thực tiễn tại địa phương (trừ 3 Đảng bộ Đại Lộc, Núi Thành, Tây Giang). Sắp xếp lại mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, chi bộ quân sự, chuyển giao một số tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc cấp huyện.

Nhìn nhận từ cơ sở

Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo bằng nhiều giải pháp, phân công cấp ủy viên phụ trách tổ chức cơ sở đảng và dự sinh hoạt với chi bộ, nhất là chi bộ thôn, khối phố. Đã có những giải pháp tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng bộ như Huyện ủy Tiên Phước với đề tài khoa học về “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn” và đề án “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn, khối phố”; Huyện ủy Nam Giang, Tây Giang tổ chức hội thi bí thư, phó bí thư chi bộ giỏi. Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm, hội nghị chuyên đề về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thành ủy Tam Kỳ lập trang web hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Bắc Trà My tổ chức hội thi tìm hiểu Điều lệ Đảng và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị về xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn và in, phát sổ tay cho đảng viên ở địa bàn nông thôn… Nhờ có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các chi, đảng bộ nên chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm xuống còn 0,17% vào cuối năm 2014.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác tổ chức cơ sở đảng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục. Hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn tuy có những chuyển biến, nhưng còn một số nơi chưa mạnh, chưa đủ khả năng để giải quyết những vấn đề phức tạp, đột xuất xảy ra; vai trò lãnh đạo của một số chi bộ, đảng bộ còn yếu; chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi còn hạn chế, thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình chưa mạnh; tỷ lệ tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn thấp. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được chú trọng đúng mức, tình trạng bao che khuyết điểm vẫn còn xảy ra, một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm tư cách người đảng viên nên bị xử lý kỷ luật; đội ngũ cán bộ cơ sở nhất là ở miền núi còn thiếu và yếu.

Tập trung nhiều giải pháp

Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, trong nhiệm kỳ mới 2015 - 2020, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam với phương châm sâu sát cơ sở, tập trung xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Trong đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở địa phương trong tỉnh có bước tiến rõ rệt. Ảnh Đ.ĐẠO
Những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở địa phương trong tỉnh có bước tiến rõ rệt. Ảnh Đ.ĐẠO

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy cần xây dựng kế hoạch mở những lớp bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, phấn đấu 100% cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ công tác đảng. Qua đó, giúp cho cấp ủy, bí thư cấp ủy nắm vững Điều lệ Đảng cũng như các quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng để xác định nhiệm vụ chính trị và làm căn cứ xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy. Đồng thời cụ thể hóa nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn tỉnh kết nạp được 15.397 đảng viên, vượt 7,83% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Đã cơ bản xóa được chi bộ ghép, xóa thôn trắng đảng viên, nâng cao tỷ lệ trưởng, phó các chức danh ở thôn, khối phố là đảng viên. Tính đến tháng 9.2015, có 1.715/1.718 thôn có chi bộ độc lập, tăng 52 chi bộ so với năm 2012, xóa được 25 chi bộ ghép; trong đó 78% số chi bộ có chi ủy. Tỷ lệ đảng viên giữ các chức danh ở thôn, khối phố tăng so với năm 2012, cụ thể: thôn trưởng là đảng viên đạt 54,3%, tăng 14,1%; thôn phó kiêm thôn đội trưởng đạt 50,8%, tăng 15,1%; công an viên đạt 43,5%, tăng 12,8%; trưởng ban công tác mặt trận đạt 46,6%, tăng 9,8%. Qua kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở được nâng lên đáng kể. Cấp ủy xã, phường, thị trấn có trình độ đại học chuyên môn đạt 54,42%, tăng 18,35%; bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn có trình độ đại học chuyên môn đạt 75,81%, tăng 22,95%, trong đó có 11 đồng chí bí thư có trình độ thạc sĩ.

Bên cạnh đó, tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh, nhất là cán bộ chủ chốt. Đây được xem là nhân tố quan trọng, quyết định đến chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng cũng như chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Do vậy, cần phải tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy và tiếp tục triển khai tốt khâu đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ. Chú trọng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo ở xã, phường, thị trấn đối với cán bộ công chức theo Đề án 500 của tỉnh.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới, chú trọng kết nạp ở những nơi chưa có tổ chức đảng, có ít đảng viên, nhất là các doanh nghiệp tư nhân. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Tiếp tục kiện toàn mô hình của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh…

LÊ VĂN DŨNG