Xây dựng tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn về chính trị, tư tưởng: Giải pháp nâng cao chất lượng

NGÔ VĂN HÙNG |

Chuyển biến

Trong hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 18.3.2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, việc nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nói chung, tổ chức cơ sở (TCCS) đảng nói riêng của tỉnh có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả.

Đọc báo, sinh hoạt đầu ngày làm việc ở Đảng ủy xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức.Ảnh: ĐOÀN ĐẠO
Đọc báo, sinh hoạt đầu ngày làm việc ở Đảng ủy xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức.Ảnh: ĐOÀN ĐẠO

Các TCCS đảng cấp xã đã nâng cao một bước về vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vũng mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Công tác xây dựng TCCS đảng nói chung, xây dựng về chính trị, tư tưởng nói riêng được chú trọng thực hiện. Trong đó, nâng cao chất lượng hoạt động của TCCS đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhờ đó, số TCCS đảng cấp xã đạt trong sạch vững mạnh tăng lên hằng năm. Năm 2012, số TCCS đảng trong sạch vững mạnh đạt 63,52% (tăng 12,69% so với năm 2008), có 5 TCCS đảng yếu kém, chiếm 2,05%.

Các TCCS đảng cấp xã cũng đã đổi mới lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, trọng tâm là đổi mới việc ra nghị quyết và tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện. Nội dung nghị quyết được tập thể đảng viên, cấp ủy bàn bạc, thảo luận theo nguyên tắc tập trung dân chủ để đề ra các chủ trương phù hợp, định hướng nhiệm vụ cho chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cụ thể hóa thực hiện bằng các chương trình hành động. Có 100% số đảng ủy cấp xã đã ra nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở trong cả nhiệm kỳ và từng năm. Nhiều TCCS đảng ra nghị quyết chuyên đề có tính khả thi như xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn, xây dựng nông thôn mới... Nhiều nơi xây dựng và làm việc theo quy chế của cấp ủy và quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vừa mở rộng dân chủ, vừa giữ vững kỷ cương, tạo sự gắn bó giữa TCCS đảng, chi bộ trực thuộc, đảng viên với quần chúng nhân dân.

Còn nhiều việc phải làm

Tuy nhiên, sự lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở nói chung, TCCS đảng cấp xã nói riêng vẫn còn có những vấn đề cần quan tâm. Theo kết quả điều tra xã hội học của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đa số ý kiến được hỏi rất tin tưởng và tin tưởng vào việc thực thi nhiệm vụ của các thành viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó: chi, đảng bộ (rất tin tưởng: 44,0%; tin tưởng: 50,6%); HĐND (31,3%; 58,4%); UBND (32,7%; 51,8%); Hội Phụ nữ (24,0%; 61,1%)... Tỷ lệ thể hiện sự chưa tin tưởng và thiếu tin cũng còn chiếm tương đối: Đoàn thanh niên (chưa tin tưởng: 14,7%; thiếu tin tưởng: 7,8%); Hội Nông dân (12,6%; 5,3%); Hội Phụ nữ (10,9%; 4,0%)…

Chú trọng nhân tố con người

Chú trọng nhân tố con người, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cấp xã là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng TCCS đảng nói chung, công tác chính trị, tư tưởng nói riêng. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới nhằm tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, sẽ góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng. Tuy nhiên, phải coi trọng chất lượng, đúng tiêu chuẩn, không chạy theo số lượng đơn thuần; đồng thời làm tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao trình độ nhận thức, tầm trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong việc vận dụng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế ở cơ sở, đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Làm tốt việc phân công công tác cho từng cấp ủy viên, từng cán bộ, đảng viên cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng TCCS đảng; phù hợp với năng lực, sức khỏe và điều kiện cụ thể của đảng viên; tạo điều kiện để cán bộ ở cơ sở yên tâm công tác.

Trước tình hình đó, các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng TCCS đảng cấp xã nói chung, trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng nói riêng để xứng đáng là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Trong đó, các cấp ủy đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở cấp xã nói chung, chất lượng công tác chính trị, tư tưởng nói riêng. Phải đặt công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi đảng bộ. Đầu tư cho công tác chính trị, tư tưởng là đầu tư cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, cho sự ổn định chính trị và phát triển. Công tác chính trị, tư tưởng phải đi trước một bước trong toàn bộ công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp cũng như hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Lấy việc thực hiện công tác tư tưởng là một trong những tiêu chí để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và ngược lại, lấy hiệu quả  thực hiện nhiệm vụ chính trị để làm thước đo đánh giá việc thực hiện công tác tư tưởng ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, TCCS đảng và của chi bộ đảng.

Về phần mình, cùng với sự chỉ đạo bằng văn bản, các huyện ủy, thành ủy cần phân công cấp ủy viên phụ trách chỉ đạo từng địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy cấp trên phải thường xuyên tổ chức giao ban, trực báo, tổ chức hội nghị chuyên đề, dự sinh hoạt cùng với các chi bộ, làm việc với cán bộ thôn, dự sinh hoạt ở chi, tổ hội đoàn thể, tổ đoàn kết, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân… để nghe cơ sở phản ảnh, nhằm bàn biện pháp tháo gỡ các vấn đề vướng mắc ở cơ sở. Thông qua các hoạt động đó cũng nhằm kiểm tra vai trò của cấp ủy đảng ở cơ sở, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, có những giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng xây dựng TCCS đảng cấp xã.

NGÔ VĂN HÙNG