Ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá công tác phòng chống HIV/AIDS

ĐÌNH DƯƠNG |

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BYT về danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê theo dõi, đánh giá công tác phòng chống HIV/AIDS. Theo đó, có 24 chỉ tiêu cần thống kê theo dõi, đánh giá và công bố hàng năm. Cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp là Cục Phòng chống HIV/AIDS; cơ quan phối hợp là Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố. Trong đó, tập trung chủ yếu về tỷ lệ hiện nhiễm HIV của cộng đồng, tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong các nhóm nguy cơ cao, tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ mang thai, tỷ lệ trẻ sinh ra từ mẹ HIV dương tính bị nhiễm HIV, tỷ lệ người dân trong độ tuổi từ 15 đến 49 tuổi có hiểu biết đầy đủ về  HIV/AIDS, tỷ lệ người dân không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, tỷ lệ nhóm nguy cơ cao được xét nghiệm HIV và biết kết quả xét nghiệm...

ĐÌNH DƯƠNG