Bổ sung kinh phí mua vắc xin Quinvaxem

T.B |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí Dự án Tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế là 24,695 tỷ đồng cho  Bộ Y tế từ nguồn dự toán chi sự nghiệp y tế của ngân sách trung ương năm 2015 để mua vắc xin Quinvaxem và vắc xin OPV (vắc xin bại liệt). Việc quản lý và sử dụng số kinh phí  bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

 Bộ Y tế chủ động sắp xếp và sử dụng nguồn dự toán đã được giao của Dự án Tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế năm 2015 và số kinh phí bổ sung nêu trên để bảo đảm vắc xin Quinvaxem và vắc xin OPV phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng hiệu quả, kịp thời; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc mua vắc xin theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó,  Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính để thực hiện các nhiệm vụ chi còn lại và bảo đảm vắc xin ngay trong những tháng đầu năm 2016 theo quy định.

T.B (theo chinhphu.vn)