Các cơ sở y tế cam kết thực hiện nghiêm Thông tư 07 về quy tắc ứng xử

THANH TÙNG - ÁNH MINH |

(QNO) - Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Thông tư 07/TT-BYT ngày 25.2.2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở y tế.

Nội dung Thông tư 07 quy định những việc phải làm và những việc không được làm của công chức, viên chức, người lao động ngành y tế trong công việc cũng như mối quan hệ với người bệnh, đồng nghiệp, với các cơ quan, tổ chức và ứng xử của lãnh đạo, quản lý cơ sở y tế. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với ngành y tế. Dịp này, lãnh đạo các cơ sở y tế toàn ngành đã thực hiện ký cam kết nghiêm túc thực hiện Thông tư 07 về quy tắc ứng xử trong đơn vị.

THANH TÙNG - ÁNH MINH