Chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra hoạt động đầu tư, sử dụng trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế

N.T.K |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 3287UBND-VX yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư mua sắm, đấu thầu, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; thực hiện việc đầu tư mua sắm, đấu thầu, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

N.T.K