Công nhận các đơn vị là cơ sở y tế dự phòng

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa công nhận 9 trung tâm tuyến huyện, tỉnh và tất cả các trạm y tế xã, phường, thị trấn của 18 huyện, thành phố là cơ sở y tế dự phòng. Đồng thời cũng công nhận 2 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh là Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Nam và Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam và 17 trung tâm tuyến huyện, tỉnh là cơ quan, đơn vị có thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được công nhận là cơ sở y tế dự phòng và các cơ quan, đơn vị được công nhận có thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ chi y tế dự phòng từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp y tế theo đúng quy định của Liên bộ Bộ Y tế và  Bộ Tài chính.  

PHÚC LÂM