Công tác y tế tỉnh năm 2014: Không xảy ra dịch bệnh lớn

P.G |

Cuối tuần qua, Sở Y tế tỉnh tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của ngành.

Trong năm 2014, ngành y tế tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, không xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Bao gồm: khánh thành Trung tâm Mắt Quảng Nam giai đoạn 1, Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân… Hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến được triển khai thực hiện khá tốt. Tổng số giường bệnh công lập toàn tỉnh trên 3.000 giường, đạt 20 giường bệnh/vạn dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, dân số - kế hoạch hóa gia đình đều đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác xã hội hóa y tế cũng được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện nâng cao chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, ngành y tế năm qua vẫn còn một số hạn chế như công tác đào tạo nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, mạng lưới y tế dự phòng chưa được đầu tư đúng mức, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các trạm y tế xã còn khó khăn do thiếu kinh phí.

Năm 2015, ngành y tế Quảng Nam đặt mục tiêu tiếp tục kiện toàn mạng lưới y tế toàn tỉnh; nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật; khống chế vững chắc các loại dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các tuyến, tiếp tục xây dựng ngành y tế tỉnh theo định hướng vững chắc, hoàn thiện hơn…

P.G