Đổi mới đào tạo nhân lực y tế Việt Nam

LY NGUYỄN |

(QNO) - Bộ Y tế vừa phối hợp với tổ chức Y tế thế giới tại Hà Nội tổ chức hội thảo "Đổi mới đào tạo nhân lực y tế Việt Nam".

Hội thảo nhằm phân tích, tìm ra những giải pháp cho chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế theo hướng tiếp cận phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Theo Bộ Y tế, trước mắt ngành sẽ tập trung đổi mới đào tạo nhân lực y tế đi sâu vào đổi mới một số chương trình đào tạo chủ chốt theo hướng dựa trên năng lực. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo ra nguồn nhân lực y tế đáp ứng với mô hình bệnh tật và hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, gắn đào tạo với sử dụng nhân lực y tế. Bộ Y tế đã triển khai nghiên cứu và đề xuất mô hình đào tạo ngành y, dược theo hướng đảm bảo tính khoa học, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, đổi mới đào tạo nhân lực y tế là một quá trình lâu dài, cần sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan quản lý cũng như sự tham gia tích cực của cả hệ thống đào tạo nhân lực y tế hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân và hội nhập quốc tế.

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong nước, quốc tế và các nhà quản lý đào tạo nhân lực y tế đã chia sẻ những kinh nghiệm về cải cách giáo dục y khoa, trao đổi thảo luận về thực tiễn và định hướng đổi mới đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam, bám sát những yều cầu thực tiễn của ngành y tế để đáp ứng tốt hơn kỳ vọng phát triển ngành trong tương lai.

LY NGUYỄN