Gần 14 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

NHƯ THỦY |

Gần 3 tháng triển khai vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động được gần 14 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh là 6,63 tỷ đồng; cấp huyện: (4,364 tỷ đồng; cấp xã: 2,979 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ tiếp nhận, Mặt trận các cấp đã giải ngân hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Được biết, số tiền còn lại chưa giải ngân, Mặt trận sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cùng cấp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng không thuộc đối tượng hỗ trợ của Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 9.4.2020 của Chính phủ.

TAGS