Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho địa phương

T.S |

Cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa công bố Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), với nguyên tắc, chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển cụ thể.

Theo đó, UBND các cấp căn cứ tiêu chí, phương pháp xây dựng chỉ tiêu của Nghị quyết 102 để xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tại địa phương mình và trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra, trong đó phân tích, đánh giá tính khả thi và giải pháp thực hiện chỉ tiêu cho giai đoạn 2019 - 2020. Hằng năm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo việc xây dựng chỉ tiêu, kế  hoạch và tình hình thực hiện gửi Bộ LĐ-TB&XH tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH gồm: số người tham gia, tỷ lệ tham gia và tốc độ phát triển số người tham gia BHXH (BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp). Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đề xuất của các địa phương phải đảm bảo: đối với BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ tổng số lao động tham gia chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia cuối năm 2019 và chiếm ít nhất 95% vào cuối năm 2020; đối với BHXH tự nguyện, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia của năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30 - 50% so với năm trước.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban ngành liên quan căn cứ nguyên tắc, chỉ tiêu, kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện. Đồng thời thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó trước mắt tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan (các cơ quan lao động, thuế, kế hoạch - đầu tư, bảo hiểm xã hội...) để nắm bắt chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH của cơ quan BHXH; tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; doanh nghiệp chậm đóng BHXH, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm…

T.S