Hơn 12.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh được thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm

M.L  |

(QNO) - Đó là con số thống kê của Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh trong năm 2015, đạt gần 99,5%, tăng trên 9,6% so với năm 2014.

Trong năm 2015, có 647 đoàn thanh, kiểm tra được thành lập để tiến hành thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã. Các đoàn tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, các điểm giết mổ gia súc, gia cầm. Trong số hơn 12.800 cơ sở được kiểm tra này, có hơn 11.300 cơ sở đạt yêu cầu, tỷ lệ hơn 88%, còn lại hơn 1.500 cơ sở vi phạm, tỷ lệ gần 12%, giảm 0,75% so với năm 2014.

Tuy nhiên, mới chỉ có 304 cơ sở vi phạm bị xử lý, tỷ lệ 2,37%; còn lại 1.221 cơ sở vi phạm nhưng không xử lý, chiếm hơn 9,5%, tăng 0,77% so với năm 2014. Với tinh thần hết sức cương quyết trong tháng an toàn vệ sinh thực năm nay, các cơ quan chức năng của tăng cường tổ chức thanh, kiểm tra để xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

M.L