Khuyến khích tham gia BHYT theo gia đình

A.T |

Luật BHYT hiện hành đã quy định việc tham gia BHYT theo gia đình nhưng chưa quy định bắt buộc 100% thành viên phải tham gia. Để khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT, dự thảo Luật BHYT trình Quốc hội quy định một số đối tượng tham gia BHYT theo gia đình và quy định trách nhiệm của UBND cấp xã lập danh sách các đối tượng tham gia BHYT theo gia đình thay cho quy định các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Như vậy sẽ giúp cho việc đăng ký, quản lý các nhóm đối tượng thống nhất, không bỏ sót và tránh được cấp trùng thẻ BHYT, hạn chế tình trạng chỉ có người ốm mới tham gia BHYT, bảo đảm sự chia sẻ ngay trong gia đình. Ngoài ra, khi tham gia BHYT theo gia đình sẽ được giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

A.T