Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đại dịch cúm ở người

VĂN SỰ |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đại dịch cúm ở người trên địa bàn tỉnh.

Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang làm Trưởng ban, có nhiệm vụ xây dựng cụ thể kế hoạch, phương án chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đại dịch cúm ở người; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, đề xuất các biện pháp xử lý mang lại hiệu quả cao nhằm ngăn chặn kịp thời, không để mầm bệnh phát tán ra diện rộng và lây sang người...

VĂN SỰ