Mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện

|

Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành tổ chức quán triệt Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 08-KH/TU của Tỉnh ủy. Qua đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, nhất là xây dựng kế hoạch thực hiện cấp cơ sở của đảng ủy xã, phường, thị trấn… Đến nay, 100% các huyện, thành phố của tỉnh đã thành lập phòng y tế, trung tâm y tế và trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình.  Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, công tác y tế dự phòng luôn được quan tâm, cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp, mua sắm thiết bị, tỷ lệ ngân sách đầu tư ngày càng tăng… Hiện toàn tỉnh có 26 cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện, trong đó có 2 bệnh viện đa khoa khu vực, 14 trung tâm y tế 2 chức năng điều trị - dự phòng…

N.DƯƠNG