Một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Đó là một trong những nguyên tắc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) theo quy định của UBND tỉnh. Theo UBND tỉnh, đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm không thuộc thẩm quyền quản lý của cấp bộ, thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 sở trở lên, trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thì Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý.

Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm không thuộc thẩm quyền quản lý cấp bộ, thuộc thẩm quyền quản lý của Sở NN&PTNT và Sở Công Thương thì Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm quản lý.

Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm không thuộc thẩm quyền quản lý cấp bộ, thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 sở trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý, trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản do Sở NN&PTNT quản lý.

Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, trừ những loại dụng cụ, vật liệu bao gói do Bộ Y tế quản lý và trừ những loại dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở NN&PTNT và Sở Công Thương.

UBND tỉnh quy định nguyên tắc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về ATTP được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng sở; xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp theo quy định; hoạt động thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm không chồng chéo giữa các ngành, các cấp, bảo đảm hoạt động thanh tra, kiểm tra thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Hằng năm, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở NN&PTNT là cơ quan đầu mối, tổ chức thực hiện việc xác nhận kiến thức về ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của sở theo nguyên tắc cấp nào cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thì cấp đó có quyền cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP thuộc phạm vi quản lý của sở.

BẢO NGUYÊN