Phân bổ vốn thực hiện dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 21.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2308/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện và phân bổ nguồn vốn vay năm 2020 cho Sở Y tế để thực hiện dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

Theo đó, phân bổ 756 triệu đồng để thực hiện dự án; trong đó nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu (từ vốn vay nước ngoài) năm 2020 là 616 triệu đồng, còn lại vốn đối ứng ngân sách tỉnh 140 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính theo dõi, giám sát, hướng dẫn Sở Y tế tỉnh thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát chi theo quy định.