Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH

T.M |

Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 – 2020. Chương trình đặt mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 95% người dân tham gia BHYT. Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tham gia BHXH, BHYT...

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT...

T.M