Phối hợp triển khai các biện pháp quản lý chất thải y tế

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu ngành chức năng, địa phương phối hợp triển khai các biện pháp hiệu quả quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - môi trường và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư xử lý chất thải y tế đảm bảo thực hiện được mục tiêu của Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo danh sách tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1.10.2013 của Thủ tướng Chính phủ. Bố trí cho các cơ sở y tế để vận hành thường xuyên các công trình, hệ thống xử lý rác thải y tế đảm bảo xử lý chất thải hiệu quả, tránh lãng phí các nguồn vốn đầu tư. Chú ý lựa chọn công nghệ, thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế và hướng dẫn quản lý, sử dụng các công trình xử lý chất thải y tế hiệu quả, tiết kiệm…

H.QUANG