Quảng Nam được giao thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đạt 87,9% vào năm 2020

BẢO NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ vừa giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Quyết định, chỉ tiêu thực hiện BHYT cụ thể của Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020 như sau: năm 2015 đạt 82,1%; năm 2016 đạt 85,3%; năm 2017 đạt 86,8%; năm 2018 đạt 87,5%; năm 2019 đạt 87,9%; năm 2020 đạt 87,9%. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND trình HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân của địa phương trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương. Đồng thời chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao, phù hợp với tình hình thực tế.

BẢO NGUYÊN