Tăng cường công tác tiêm chủng

T.B |

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung về việc tăng cường công tác tiêm chủng, nhằm triển khai công tác này có hiệu quả, đạt tỷ lệ cao và từng bước bổ sung các vắc xin mới vào tiêm chủng mở rộng.

Theo đó, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành y tế trong việc điều tra, thống kê, tổng hợp, quản lý chặt chẽ các đối tượng trong diện tiêm chủng trên địa bàn, bao gồm cả đối tượng sử dụng vắc xin tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Đảm bảo tất cả cơ sở tiêm chủng áp dụng Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, kể cả cơ sở tiêm chủng dịch vụ và cơ sở y tế có phòng sinh, 100% trẻ em sinh ra đều được quản lý trên hệ thống. Định kỳ rà soát, sàng lọc tránh hiện tượng trùng lặp các đối tượng.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các cơ sở y tế thực hiện việc lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đạt tỷ lệ cao và an toàn, tổ chức tiêm bù ngay trong tháng đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng mở rộng và có kế hoạch tiêm vét cho tất cả đối tượng thuộc tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% theo quy mô xã, phường, thị trấn.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế trong việc ưu tiên đảm bảo kinh phí để triển khai tiêm chủng và công tác giám sát tiêm chủng, đặc biệt là khi triển khai các vắc xin mới trong tiêm chủng mở rộng. Trong thời gian dịch bệnh có xu hướng gia tăng cần bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm chủng bổ sung, tiêm chủng chống dịch ở vùng nguy cơ cao…

T.B