Thành lập Ban Chỉ đạo đề án Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

NGUYÊN BẢO |

Ban Chỉ đạo đề án Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 trên địa bàn tỉnh vừa được thành lập. Ban gồm 14 người, là đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn làm trưởng ban và Giám đốc Sở Y tế làm phó ban trực, Giám đốc BHXH tỉnh làm phó ban và 11 thành viên.

Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai đề án Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện đề án với Bộ Y tế và UBND tỉnh.

NGUYÊN BẢO