Thành lập Ban Quản lý Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020

|

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban Quản lý Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Ban Quản lý Chương trình 1125). Ban quản lý gồm 21 người, do ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban trực và ông Huỳnh Thế Vịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban.

Ban Quản lý Chương trình 1125 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh đảm bảo đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch sử dụng ngân sách trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện chương trình. Ngoài ra, còn có nhiệm vụ triển khai công tác truyền thông, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết chương trình trên địa bàn tỉnh...

CHÂU NỮ