Thành lập Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh

ĐÔNG PHƯƠNG |

Ngày 9.12, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn xã làm Trưởng ban. Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Nam có tổ giúp việc do Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách chuyên môn làm Tổ trưởng. Văn phòng thường trực quỹ đặt tại Sở Y tế. Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức quản lý, sử dụng quỹ theo đúng quy định.

ĐÔNG PHƯƠNG