Thêm 24 địa phương đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã

BẢO LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa công nhận 24 xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) của 14 huyện, thị xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016 (đánh giá dựa trên bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 kèm quyết định số  4667/QĐ-BYT ngày 7.11.2014 của Bộ Y tế).

Đợt này, Phú Ninh, Duy Xuyên, Điện Bàn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, mỗi địa phương có 1 xã đạt chuẩn; Thăng Bình, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, mỗi địa phương có 2 xã; Núi Thành, Phước Sơn, Hiệp Đức, mỗi địa phương có 3 xã. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh có 187 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Được biết, các xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã có thời hạn trong vòng 3 năm. Nếu các năm tiếp theo không đạt bộ tiêu chí thì Sở Y tế rút danh hiệu đã công nhận.

BẢO LÂM