Triển khai điều trị nghiện bằng thuốc Methadone

B.NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, UBND các địa phương triển khai thực hiện một số nội dung để đẩy mạnh và triển khai nhanh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB&XH khẩn trương rà soát, cập nhật số lượng thực tế người nghiện chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh để triển khai chương trình điều trị. Các địa phương, đơn vị thực hiện đồng bộ hoạt động tư vấn tâm lý, nâng cao sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, học nghề và tư vấn nghề nghiệp, tạo việc làm phù hợp giúp bệnh nhân ổn định tâm lý, dự phòng tái nghiện.

Người nghiện các chất dạng thuốc phiện đang điều trị bằng thuốc thay thế Methadone sẽ không dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

B.NGUYÊN